Rumunjske jezične vježbe IV

ECTS bodovi: 5

Jezik: rumunjski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (V.)

Oblik nastave: 4 sata vježbi tjedno

Uvjeti: položene Rumunjske vježbe IV

Ispit: usmeni i pismeni ispit

Sadržaj: Pokazna zamjenica u genitivu i u dativu; pasivno stanje; neodređene zamjenice; kondicional i problemi slaganja; niječne zamjenice; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu)

Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52178
Broj ECTS bodova: 5