• Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe V
 • ECTS-bodovi: 5
 • Jezik: rumunjski i hrvatski
 • Trajanje: 1 semestar (V.)
 • Status: obvezatan
 • Oblik nastave: 4 sata vježbi tjedno
 • Uvjeti: položene Rumunjske vježbe IV
 • Ispit: usmeni i pismeni ispit
 • Sadržaj: Pokazna zamjenica u genitivu i u dativu; pasivno stanje; neodređene zamjenice; kondicional i problemi slaganja; niječne zamjenice; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu).
 • Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

 • Razina studija: preddiplomski
  ISVU šifra kolegija: 52180
  Broj ECTS bodova: 5