• Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe V
  • ECTS-bodovi: 5
  • Jezik: rumunjski i hrvatski
  • Trajanje: 1 semestar (V.)
  • Status: obvezatan
  • Oblik nastave: 4 sata vježbi tjedno
  • Uvjeti: položene Rumunjske vježbe IV
  • Ispit: usmeni i pismeni ispit
  • Sadržaj: Pokazna zamjenica u genitivu i u dativu; pasivno stanje; neodređene zamjenice; kondicional i problemi slaganja; niječne zamjenice; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu).
  • Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata