Izborni kolegij zahvaća važno područje frankapanskih narudžbi na području njihove državine, koja se u trenutku najvećega opsega (u vrijeme Nikole IV. Frankapana, u. 1432.) protezala većim dijelom današnje Hrvatske. Tijekom kolegija studenti se upoznaju s pojavom Frankapana kao tvoraca hrvatske baštine i tumačenjem povijesno-umjetničke baštine kroz paradigmu naručitelja, dosezima frankapanskih narudžbi u različitim razdobljima i u kontekstu vremena u kojem nastaju, kao i u širem okviru europske baštine.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170234
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski