Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118105
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni