Kolegij predstavlja uvod u područje inkluzivne pedagogije, konkretno rad s učenicima s teškoćama, pri čemu je težište na usvajanju pojmovno-kategorijalnoga aparata te osnovne zakonske regulative.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66639
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski