Određenje relevantnih parametara za analizu svake skupine hrvatskih glasova i praktična primjena tih parametara upotrebom odgovarajućih računalnih programa. Studenti će nakon ovog kolegija moći akustički analizirati sve hrvatske glasova primjenom relevantnih parametara u prikladnim programskim paketima.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117501
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski