Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125368
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski