Na ovome se kolegiju studenti kroz seminarsku nastavu upoznaju s disciplinama kao što su analiza diskurza i kritička analiza diskurza te metodama koje se korite u analizi medijskih i publicističkih tekstova. 
Cilj je kolegija potaknuti studente na kritičko promišljanje o pročitanome, povezivanje teksta i konteksta te donošenje kvalitativne procjene dobivenih rezultata.