Kolegij se bavi usvajanjem i razvijanjem tehnika čitanja akademske i stručne literature, usvajanjem tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara. Ishod kolegija je osposobljenje studenata za korištenje engleskog jezik u stručnoj komunikaciji.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78173
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski