Studenti će biti upoznati s važnijim teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (metodički sustavi, strukturni modeli nastavnog sata, motivacija, komunikacijska jezična kompetencija i nastava fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije, čitateljska i literarna kompetencija, čitanje u međukulturnom položaju, pristupi književnom tekstu u nastavi, tipovi zadataka u nastavi, načini ispravljanja i vrednovanja, oblikovanje pripreme za nastavni sat, važniji dokumenti (NOK, Nastavni plan i program, Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, Zajednički europski referentni okvir za jezike).