Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77850
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski