Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36652
Broj ECTS bodova: 3