Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69847
Broj ECTS bodova: 2