Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131565
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski