Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 186249
Broj ECTS bodova: 3