Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35880
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski