Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51426
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski