Kolegij uvodi studente u dva najznačajnija ikonografska ciklusa kršćanske umjetnosti na Zapadu, marijanski i kristološki,koji tvore tematsku osnovu većeg dijela europske umjetnosti srednjeg i ranog novog vijeka. Kronološki se obrađuju epizode vezane uz Mariju i Krista, kao i ostale ključne likove ovih dvaju ciklusa (Josipa, Joakima i Anu, Ivana Krstitelja, Elizabetu i Zahariju, apostole). Cilj kolegija je upoznavanje osnovnih novozavjetnih scena, a poseban naglasak bit će stavljen na povezivanje likovnih prikaza s tekstualnim izvorom, te praćenje transformacije obrazaca prikazivanja novozavjetnih scena na primjerima europske i hrvatske umjetnosti od ranoga kršćanstva do Tridentskoga koncila.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 184288
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski