Kolegij je namjenjen studentima prve godine diplomskog studija nastavničkoga smjera na Anglistici. Na kolegiju se obrađuju teme vezane za primjenu teorijskog znanja o usvajanju stranoga jezika na nastavu stranoga jezika na različitim razinama obrazovanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124222
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni