Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131601
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski