Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125493
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski