Usvajanje i razvijanje francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku, te savladavanje vještina izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i vokabulara jezika za akademske potrebe.

Kolegij je dvosemestralni, svaki semestar nosi 2 ECTS boda. Kolegij mogu pohađati studenti preddiplomskog (šifra u ISVU 78169) i diplomskog studija (šifra u ISVU 117941).

Uvjet za pohađanje kolegija je odslušan i položen francuski za akademske potrebe 1 i 2. 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78169
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski