Kolegij je obavezan u 5. semestru preddiplomskog studija (jednopredmetnog i dvopredmetnog) talijanistike. Cilj kolegija jest razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B2+ po ZEROJ-u razvijajući istodobno četiri temeljne vještine (slušanje, čitanje, usmeno izražavanje i pisanje). Nakon odslušanoga i položenog ispita student može uočiti glavne elemente različitih tekstualnih tipologija posredovanih usmeno na standardnom talijanskom jeziku (dijalog/ monolog na video-snimci, u televizijskoj ili radijskoj emisiji) te različita sadržaja (primjerice, umjetnost, povijest, film, običaji te osobitosti suvremenog talijanskog društva); uočiti mehanizme /strukture svojstvene različitim, najčešćim tipovima logičko-sintaktičkih odnosa u jednostavnijim pisanim neknjiževnim tekstovima o poznatim temama; samostalno oblikovati i usmeno izložiti jednostavniji argumentacijski tekst vezan za neku poznatu temu; sudjelovati u razgovoru o poznatim temama bez prethodne pripreme služeći se iskazima u kojima se javljaju najčešći tipovi logičko-sintaktičkih odnosa; jasno formulirati i zastupati vlastita stajališta, doživljaje i planove u usmenom iskazu; samostalno oblikovati i pismeno producirati tekst u kojemu se zastupa vlastito mišljenje ili se iskazuju doživljaji i planovi služeći se složenijim sintaktičkim strukturama te uočiti i vrednovati vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina. Aktivnosti i zadaci predviđeni radom na kolegiju uključuju samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52694
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski