Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198893
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski