Cilj kolegija je stjecanje kompetencija potrebnih za analizu, obradu i vizualizaciju podataka. Kolegij će omogućiti stjecanje tehničkih, organizacijskih, komunikacijskih i analitičkih vještina potrebnih za razumijevanje i upravljanje podacima, izradu vizualnih prikaza te osigurati temelje za primjenu znanja u poslovnoj analitici i vizualnim komunikacijama. Funkcionalnosti će se provjeravati kroz primjere koji će omogućiti razumijevanje i primjenu u konkretnim situacijama.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198908
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski