Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198933
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski