Uvođenje studenata u problematiku arheologije općenito, upoznavanje sadržaja i metoda rada. Stjecanje općeg uvida u arheološke grane, upoznavanje osnovnih arheoloških pojmova, u prvome redu onih vezanih uz prapovijesnu arheologiju kako bi se u konkretnim kolegijima mogla savladati osnovna obilježja pojedinih prapovijesnih razdoblja i učiti dinamika razvoja prapovijesnih kulturnih fenomena u širem europskom prostoru. Posebna pozornost usmjerena je na upotrebu stručnih termina koji su nužni za razumijevanje „jezika struke“. Određenje arheologije i prapovijesne arheologije kao znanosti, njezin sadržaj, ciljevi i zadaci. Povijesni pregled razvoja prapovijesne arheologije. Podjela arheologije na temelju kronoloških, etničkih ili prostornih kriterija, arheološke specijalizacije. Periodizacija prapovijesne arheologije, kriteriji i svrha. Vrste arheoloških izvora u prapovijesnim razdobljima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64095
Broj ECTS bodova: 3