Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51111
Broj ECTS bodova: 3