Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125507
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski