Cilj kolegija je upoznati studente/studentice s osnovnim problemima mjerenja u društvenim znanostima, teorijsko-konceptualnim pretpostavkama izrade i korištenja mjernih instrumenata, procedurama njihove konstrukcije i evaluacije te s valjanom interpretacijom njima prikupljenih rezultata.

Očekuje se da će kolegij pridonijeti stjecanju sljedećih znanja, sposobnosti i vještina:

  • ovladavanje specifičnom terminologijom koja se koristi u tom području struke;
  • povezivanje teorijskih znanja i metodologijskih postupaka i procedura;
  • kritičko razumijevanje, analiza i vrednovanje znanstveno-istraživačkih radova;
  • upoznavanje s konceptualno-teorijskim pretpostavkama izrade mjernih instrumenata;
  • upoznavanje s osnovnim vrstama i podvrstama mjernih instrumenata koji se koriste u sociologijskim i srodnim istraživanjima;
  • sposobnost odabira mjerenog instrumenta adekvatnog specifičnim ciljevima istraživanja:
  • sposobnost samostalnog konstruiranja mjernih instrumenata (indeksa, skala, testova...);
  • sposobnost samostalnog evaluiranja metrijskih karakteristika mjernih instrumenata;
  • utemeljenu interpretaciju rezultata.
Razina studija: D
ECTS bodovi: 6
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118207
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski