Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124261
Broj ECTS bodova: 5