Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51105
Broj ECTS bodova: 5