Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36656
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski