Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184261
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski