Cilj kolegija "Francuski jezik 2" je razvijanje je jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i vokabulara te uvježbavanje struktura. Studenti će utvrditi i proširiti znanja stečena na kolegiju "Francuski jezik 1" (analiza prosto-proširene rečenice, morfologija imenice, pridjeva, člana, zamjenice i glagola) te usvojiti osnovna pravila uporabe glagola (glagolska vremena i načini, upravni i neupravni govor, pasiv). Osim toga, nastavit će se usavršavati u svladavanju pravilnog pisanja (diktat) i razumijevanju pisanog i govorenog teksta obogaćivanjem leksika (rad na kraćim tekstovima i pričama). 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35939
Broj ECTS bodova: 5