Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81449
Broj ECTS bodova: 3