Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52292
Broj ECTS bodova: 3