Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124329
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski