Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132089
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski