Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52682
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski