Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35975
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni