Pojam Balkana u zemljopisnom i kulturno-povijesnom pogledu, kulturna uloga Bizanta i Osmanskog Carstva u Jugoistočnoj Europi, vanjski opis balkanskih jezika i definicija balkanskog jezičnog saveza te osnovni jezični balkanizmi (polazeći od rumunjskoga) u fonetici, morfologiji, sintaksi i rječniku te ilustracije na paralelnim tekstovima.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125554
Broj ECTS bodova: 5