Priprema studenata za aktivnu primjenu talijanskog jezika u svakodnevnom životu s naglaskom na primjenu talijanskog jezika kao stranog jezika u stručnom studiju. Osposobljavanje za aktivno korištenje talijanskog jezika kroz pisanu i verbalnu komunikaciju temeljenu na općim i strukovnim temama talijanskog teksta.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125398
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski