U kolegiju se izlaže arheološka građa koja pripada razdoblju doseljenja Hrvata i vremenu hrvatske ranosrednjovjekovne države. Osim s užega teritorija ranosrednjovjekovne Hrvatske između Zrmanje i Cetine, tematizirat će se ranosrednjovjekovna arheološka ostavština s drugih područja današnje Hrvatske i razmatrati pitanja posebnosti i sličnosti u razvoju što su uvjetovane različitim političkim i kulturnim utjecajima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170499
Broj ECTS bodova: 6