Cilj: Upoznavanje s osnovama pedagogije kao znanosti, njezinog utemeljenja i teorijskog okvira. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.

Metode podučavanja: U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad 

Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120085
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski