Cilj: Kolegij bi trebao osigurati stjecanje najnovijih spoznaja o inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika u Republici Hrvatskoj i zemljama u Europi i svijetu. 

Metode podučavanja: U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad 

Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124377
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski