Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86423
Broj ECTS bodova: 2