Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86424
Broj ECTS bodova: 2