Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51131
Broj ECTS bodova: 3