Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50880
Broj ECTS bodova: 5